IPK DEU271

External Branch North of the Department Genebank, IPK, Oil Plants and Fodder Crops in Malchow

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

14,586

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
14,586

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 14,586 معادل ‎7.07‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.10‎ و حداکثر امتیاز ‎9.45‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت