جزییات موسسه

External Branch North of the Department Genebank, IPK, Oil Plants and Fodder Crops in Malchow
کد موسسه
DEU271
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
53.985778
طول جغرافیایی
11.472806
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium
Festuca
Brassica
Dactylis
سایر
3,592
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Brassica napus
Phleum pratense
سایر
6,275
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 January 2020
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
6000
4500
3000
1500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 14,731 عبارت است از 7.13. نمره کمینه 3.10 و نمره بیشینه 9.55 است.