DEU455

Staatliches Weinbauinstitut

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

79

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
79

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 79 معادل ‎3.82‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.25‎ و حداکثر امتیاز ‎4.20‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت