جزییات موسسه

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Referat Rebenzüchtung und Rebenveredlung
کد موسسه
DEU456
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.15107
طول جغرافیایی
9.28922
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wine grape
708
table grape
111
wine grape,table grape
104
rootstock
78
Kulturbirne
25
سایر
22
نامشخص
448
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Interspecific Crossing
Pyrus
Ampelopsis
Parthenocissus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Interspecific Crossing sp.
Vitis i.c.
Pyrus communis
Vitis riparia
سایر
54
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 678 عبارت است از 3.74. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 6.90 است.