جزییات موسسه

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Referat Rebenzüchtung und Rebenveredlung
کد موسسه
DEU456
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۱۵۱۰۷
طول جغرافیایی
۹٫۲۸۹۲۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wine grape
۵۰۳
table grape
۵۴
rootstock
۳۰
Kulturbirne
۲۵
raisin grape
۱
نامشخص
۳۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Interspecific Crossing
Pyrus
Ampelopsis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Interspecific Crossing sp.
Pyrus communis
Vitis rupestris
Vitis riparia
سایر
۲۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 647 عبارت است از 3.67. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 4.55 است.