جزییات موسسه

Bavarian State Institute for Viticulture and Horticulture Würzburg/Veitshöchheim
کد موسسه
DEU457
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.83997
طول جغرافیایی
9.877395
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wine grape
47
table grape
4
rootstock
3
نامشخص
171
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Interspecific Crossing
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Vitis i.c.
Vitis silvestris
Vitis amurensis
Vitis berlandieri
سایر
9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
50
37.5
25
12.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 56 عبارت است از 3.98. نمره کمینه 2.85 و نمره بیشینه 4.20 است.