جزییات موسسه

Botanical Garden of the University of Osnabrück
کد موسسه
DEU502
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.28053
طول جغرافیایی
8.02756
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
kleine braunelle
33
echtes mädesüß
32
gewöhnliche wiesen-schafgarbe
31
spitz-wegerich
31
Hohe Schlüsselblume
29
سایر
1,360
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Plantago
Achillea
Vicia
Primula
Lotus
سایر
1,305
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunella vulgaris
Filipendula ulmaria
Achillea millefolium
Plantago lanceolata
Alliaria petiolata
سایر
1,361
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 January 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,516 عبارت است از 7.50. نمره کمینه 7.50 و نمره بیشینه 7.50 است.