جزییات موسسه

Botanical Garden of the University of Osnabrück
کد موسسه
DEU502
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.28053
طول جغرافیایی
8.02756
محصولات دارای بیشترین نماینده
grasspea
eggplant
نامشخص
2,282
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
gew
211
wiesen
66
wald
37
sumpf
36
Gew
33
سایر
1,169
نامشخص
766
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Achillea
Plantago
Lathyrus
Lotus
Vicia
سایر
1,951
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunella vulgaris
Achillea millefolium
Plantago lanceolata
Agrimonia eupatoria
Alliaria petiolata
سایر
2,043
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,516 عبارت است از 7.50. نمره کمینه 7.50 و نمره بیشینه 7.50 است.