جزییات موسسه

Botanical Garden of the University of Osnabrück
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۸۰۵۳
طول جغرافیایی
۸٫۰۲۷۵۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
gew
۲۱۱
wiesen
۶۶
wald
۳۷
sumpf
۳۶
Gew
۳۳
سایر
۱٬۱۳۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Plantago
Achillea
Vicia
Primula
Lotus
سایر
۱٬۳۰۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunella vulgaris
Filipendula ulmaria
Achillea millefolium
Plantago lanceolata
Alliaria petiolata
سایر
۱٬۳۶۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,516 عبارت است از 7.50. نمره کمینه 7.50 و نمره بیشینه 7.50 است.