جزییات موسسه

SW Seed GmbH
کد موسسه
DEU595
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
نامشخص
45
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
winter wheat
38
wheat
12
winter triticale
5
summer soft wheat
2
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Triticosecale
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Triticosecale sp.
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
50
37.5
25
12.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 45 عبارت است از 4.93. نمره کمینه 3.10 و نمره بیشینه 5.05 است.