جزییات موسسه

KWS LOCHOW GMBH
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
rye
barley
نامشخص
۱۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
summer barley
۸
winter wheat
۸
winter rye
۷
winter barley
۶
feed pea
۳
سایر
۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Triticum
Secale
Pisum
Avena
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Secale cereale
Hordeum sp.
Pisum sativum
سایر
۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 36 عبارت است از 4.89. نمره کمینه 3.95 و نمره بیشینه 5.05 است.