جزییات موسسه

Comunidad de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Banco de Germoplasma
کد موسسه
ESP003
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.27
طول جغرافیایی
-3.43
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
barley
tomato
carrot
wheat
سایر
27
نامشخص
9,129
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
squirting cucumber
242
cabbage
123
field mustard
80
Oruga
72
hedge mustard
67
سایر
1,417
نامشخص
7,217
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Diplotaxis
Ecballium
Arabis
Sisymbrium
سایر
7,430
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Ecballium elaterium
Brassica oleracea
Eruca vesicaria
Brassica rapa
Diplotaxis virgata
سایر
8,476
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
18 January 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
3000
2250
1500
750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 9,218 عبارت است از 5.56. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 7.60 است.