جزییات موسسه

Comunidad de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Banco de Germoplasma
کد موسسه
ESP003
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۲۷
طول جغرافیایی
‎−۳٫۴۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
نامشخص
۲٬۸۵۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Oruga
۷۲
cabbage
۵۷
shortpod mustard
۲۸
black mustard
۲۳
rocketsalad
۱۷
سایر
۲۱۲
نامشخص
۲٬۴۴۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Sedum
Argyranthemum
Eruca
Erysimum
سایر
۲٬۱۳۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica oleracea
Eruca vesicaria
Brassica cretica
Argyranthemum frutescens
Brassica incana
سایر
۲٬۵۵۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,854 عبارت است از 5.30. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 7.55 است.