جزییات موسسه

Generalitat de Catalunya. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre Mas de Bover
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۰۹
طول جغرافیایی
۱٫۰۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Nogal
۲۹۵
Avellano
۱۵۲
Almendro
۸۳
Algarrobo
۵۰
Pecanero
۲۰
سایر
۴
نامشخص
۳۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Juglans
Corylus
Prunus
Ceratonia
Carya
سایر
۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Juglans regia
Corylus avellana
Prunus dulcis
Ceratonia siliqua
Carya illinoensis
سایر
۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 643 عبارت است از 4.19. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 6.95 است.