IRTAMB ESP014

Generalitat de Catalunya. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre Mas de Bover

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

643

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
643

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 643 معادل ‎4.58‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.55‎ و حداکثر امتیاز ‎7.30‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت