جزییات موسسه

Generalitat de Catalunya. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre Mas de Bover
کد موسسه
ESP014
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.09
طول جغرافیایی
1.07
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Nogal
295
Avellano
152
Almendro
83
Algarrobo
50
walnut
38
سایر
25
نامشخص
106
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Juglans
Corylus
Pistacia
Prunus
Ceratonia
سایر
20
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Juglans regia
Corylus avellana
Pistacia vera
Prunus dulcis
Ceratonia siliqua
سایر
23
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 643 عبارت است از 4.58. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 7.30 است.