جزییات موسسه

Generalidad Valenciana. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Valenciano de Investigación Agraria
کد موسسه
ESP025
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
39.588131
طول جغرافیایی
-0.395484
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Nispero japones
126
Naranjo
105
Caqui
93
Clementina
43
Limonero
36
سایر
189
نامشخص
170
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Citrus
Eriobotrya
Diospyros
Fortunella
Poncirus
سایر
36
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Eriobotrya japonica
Citrus sinensis
Diospyros kaki
Citrus clementina
Citrus limon
سایر
307
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 762 عبارت است از 4.50. نمره کمینه 2.25 و نمره بیشینه 7.00 است.