جزییات موسسه

Generalidad Valenciana. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Valenciano de Investigación Agraria
کد موسسه
ESP025
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۹٫۵۸۸۱۳۱
طول جغرافیایی
‎−۰٫۳۹۵۴۸۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Nispero japones
۱۱۶
Naranjo
۹۹
Caqui
۸۹
Clementina
۳۹
$1
۳۶
سایر
۱۴۹
نامشخص
۱۶۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Citrus
Eriobotrya
Diospyros
Fortunella
Poncirus
سایر
۳۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Eriobotrya japonica
Citrus sinensis
Diospyros kaki
Citrus clementina
Citrus limon
سایر
۲۸۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 690 عبارت است از 4.21. نمره کمینه 2.10 و نمره بیشینه 6.90 است.