جزییات موسسه

Principado de Asturias. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
کد موسسه
ESP032
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
43.29
طول جغرافیایی
-5.26
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
نامشخص
418
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Manzano
354
Judia
27
Avellano
17
Cebolla
14
Escanda
4
سایر
4
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Phaseolus
Corylus
Allium
Triticum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Phaseolus vulgaris
Corylus avellana
Allium cepa
Triticum aestivum
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 418 عبارت است از 4.28. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 7.95 است.