جزییات موسسه

Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural
کد موسسه
ESP080
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.31
طول جغرافیایی
-3.19
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Vid
3,535
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Parthenocissus
Ampelopsis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Vitis sp.
Vitis cinerea
Vitis riparia
Vitis rupestris
سایر
18
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1200
900
600
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,535 عبارت است از 6.42. نمره کمینه 3.40 و نمره بیشینه 8.20 است.