جزییات موسسه

Gobierno de Aragón. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Departamento de Fruticultura
کد موسسه
ESP110
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.41
طول جغرافیایی
-0.48
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
1,722
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Peral
480
Manzano
198
Almendro
191
Melocotonero
189
pear
131
سایر
610
نامشخص
40
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Pyrus
Malus
Cydonia
Foeniculum
سایر
102
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pyrus communis
Malus domestica
Prunus persica
Prunus dulcis
Prunus avium
سایر
382
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,531 عبارت است از 5.86. نمره کمینه 2.35 و نمره بیشینه 7.95 است.