جزییات موسسه

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Agricultura. Centro de Investigación Agraria de Albaladejito.
کد موسسه
ESP124
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.07
طول جغرافیایی
-2.2
محصولات دارای بیشترین نماینده
lentil
نامشخص
1,597
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Ajo
688
Lenteja
318
Azafran
140
lentil
67
late crocus
28
سایر
46
نامشخص
377
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Allium
Lens
Crocus
Lavandula
Asparagus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Allium sativum
Lens culinaris
Crocus sativus
Allium sp.
Crocus nevadensis
سایر
120
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,664 عبارت است از 6.52. نمره کمینه 1.85 و نمره بیشینه 8.45 است.