جزییات موسسه

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Agricultura. Centro de Investigación Agraria de Albaladejito.
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۰۷
طول جغرافیایی
‎−۲٫۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Ajo
۶۷۰
Lenteja
۳۰۳
Azafran
۱۴۰
Chalota
۸
Espliego
۸
سایر
۶
نامشخص
۴۹۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Allium
Lens
Crocus
Lavandula
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Allium sativum
Lens culinaris
Crocus sativus
Allium sp.
Crocus nevadensis
سایر
۱۱۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,625 عبارت است از 6.15. نمره کمینه 1.50 و نمره بیشینه 8.25 است.