جزییات موسسه

Gobierno de Aragón. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Recursos Forestales
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۴۱
طول جغرافیایی
‎−۰٫۴۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Chopo negro
۶۳۴
Tomillo
۱۵
Hierba de San Juan
۱۱
Ajedrea
۷
Espliego
۶
سایر
۵۳
نامشخص
۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Populus
Thymus
Hypericum
Lavandula
Satureja
سایر
۵۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Populus nigra
Hypericum perforatum
Thymus vulgaris
Lavandula latifolia
Satureja montana
سایر
۶۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 733 عبارت است از 7.33. نمره کمینه 4.15 و نمره بیشینه 8.25 است.