جزییات موسسه

Generalidad Valenciana. Universidad Miguel Hernández de Elche. Escuela Politécnica Superior
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۸٫۰۶۲۷۵۵
طول جغرافیایی
‎−۰٫۹۸۴۰۴۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Granado
۷۲
Membrillero
۳۲
Palmera canaria
۳۲
Palmera datilera
۲۰
Palmera datilera silvestre
۲
نامشخص
۳۴۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phoenix
Punica
Cydonia
Arenga
Sabal
سایر
۲۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phoenix dactylifera
Punica granatum
Cydonia oblonga
Phoenix canariensis
Phoenix sylvestris
سایر
۱۵۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 502 عبارت است از 5.65. نمره کمینه 3.70 و نمره بیشینه 7.15 است.