جزییات موسسه

Generalidad Valenciana. Universidad Miguel Hernández de Elche. Escuela Politécnica Superior
کد موسسه
ESP160
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
38.062755
طول جغرافیایی
-0.984047
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
date palm
164
Granado
72
Membrillero
32
Palmera canaria
32
date sugar palm
29
سایر
22
نامشخص
151
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phoenix
Punica
Cydonia
Arenga
Sabal
سایر
23
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phoenix dactylifera
Punica granatum
Cydonia oblonga
Phoenix canariensis
Phoenix sylvestris
سایر
151
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 502 عبارت است از 6.18. نمره کمینه 4.05 و نمره بیشینه 7.50 است.