جزییات موسسه

Gobierno de Navarra. Universidad Pública de Navarra. Escuela técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۸۱
طول جغرافیایی
‎−۱٫۶۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Manzano
۴۱۰
Vid
۲۵۵
ciruelo europeo
۲۲
Peral
۱۵
Manzano silvestre
۲
سایر
۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Vitis
Prunus
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Vitis vinifera
Prunus domestica
Pyrus communis
Malus sylvestris
سایر
۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 709 عبارت است از 6.94. نمره کمینه 4.50 و نمره بیشینه 7.60 است.