جزییات موسسه

Junta de Andalucía. Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de IngenierÍa Agronómica. Dpto. Ciencias Agroforestales
کد موسسه
ESP214
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
37.352951
طول جغرافیایی
-5.938649
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Ciruelo
10
Higuera
5
Manzano
5
Cerezo
1
Ciruelo claudio
1
سایر
4
نامشخص
2
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Ficus
Malus
Cydonia
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus domestica
Ficus carica
Malus domestica
Prunus persica
Prunus sp.
سایر
3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
30
22.5
15
7.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 28 عبارت است از 7.06. نمره کمینه 5.85 و نمره بیشینه 7.15 است.