جزییات موسسه

Jardín Botánico de Castilla- La Mancha
کد موسسه
ESP218
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۹
طول جغرافیایی
۱٫۵۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sage
۶
Tomillo
۳
Espliego
۲
french lavender
۲
mastic thyme
۲
سایر
۱۴
نامشخص
۱۰۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sideritis
Thymus
Teucrium
Lavandula
Salvia
سایر
۳۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Salvia lavandulifolia
Lavandula stoechas
Thymus zygis
Sideritis hirsuta
Lavandula latifolia
سایر
۱۰۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 133 عبارت است از 7.47. نمره کمینه 6.75 و نمره بیشینه 8.40 است.