جزییات موسسه

Jõgeva Plant Breeding Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۸٫۴۶
طول جغرافیایی
۲۶٫۲۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
potato
wheat
barley
tomato
سایر
۷
نامشخص
۱٬۰۳۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
turnip rape
۴۳۹
potato
۴۱۲
wheat
۴۰۴
garden pea
۲۰۸
oat
۱۷۶
سایر
۵۳۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Solanum
Triticum
Pisum
Avena
سایر
۵۲۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica rapa
Solanum tuberosum
Triticum aestivum
Pisum sativum
Avena sativa
سایر
۵۳۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,177 عبارت است از 5.64. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 8.55 است.