جزییات موسسه

Station de Recherches Vigne et Vin, Laboratoire de Viticulture, Plant Biology and Breeding, INRA Colmar
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۰۵
طول جغرافیایی
۷٫۲۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grapevine
۲٬۲۸۰
grape
۹۳
Peppervine
۵
Bullet grape
۴
River grape
۳
سایر
۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Ampelopsis
Parthenocissus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Vitis x interspécifique
Vitis amurensis
Vitis rotundifolia
Vitis berlandieri
سایر
۳۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,390 عبارت است از 5.07. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 6.75 است.