INRA-DIJON FRA043

Agroecology, Plant Biology and Breeding, INRA Dijon

رکوردها در Genesys:

611

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Pea
611

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

611

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 611 معادل ‎3.89‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.45‎ و حداکثر امتیاز ‎5.85‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت