جزییات موسسه

Plant Biology and Breeding, INRA Bordeaux
کد موسسه
FRA057
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.47
طول جغرافیایی
-0.32
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grapevine
1,037
grape
435
River grape
30
summer grape
11
fox grape
6
سایر
7
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Ampelopsis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Vitis x interspécifique
Vitis berlandieri
Vitis riparia
Vitis rupestris
سایر
85
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1100
825
550
275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,526 عبارت است از 5.47. نمره کمینه 4.20 و نمره بیشینه 7.45 است.