جزییات موسسه

Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, Plant Biology and Breeding, INRA Montpellier
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۳٫۳۲۷۳۲۸
طول جغرافیایی
۳٫۵۶۵۱۶۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grapevine
۶٬۲۲۵
grape
۱٬۵۱۹
River grape
۵۱
fox grape
۲۰
Bullet grape
۱۸
سایر
۳۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Ampelopsis
Parthenocissus
Cissus
Tetrastigma
سایر
۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Vitis x interspécifique
Vitis riparia
Vitis berlandieri
Vitis labrusca
سایر
۱۳۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7,868 عبارت است از 6.24. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 8.05 است.