جزییات موسسه

Réseau Céréales à paille
کد موسسه
FRA242
نوع
International
کشور
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
1,967
barley
473
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017