جزییات موسسه

Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation
کد موسسه
HRV048
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۳٫۵۰۶۴
طول جغرافیایی
۱۶٫۴۹۷۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
$1
۱۰۰
olive
۵
grapevine
۴
garlic
۲
kale
۲
سایر
۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Olea
Allium
Prunus
Ficus
Vitis
سایر
۱۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Olea europaea
Allium sativum
Ficus carica
Vitis vinifera
Prunus cerasus
سایر
۲۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 119 عبارت است از 6.40. نمره کمینه 4.75 و نمره بیشینه 8.30 است.