جزییات موسسه

Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation
کد موسسه
HRV048
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
43.5064
طول جغرافیایی
16.4971
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
olive
30
fig
16
grapevine
14
sour cherry
13
pomegranate
9
سایر
12
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Olea
Prunus
Ficus
Vitis
Punica
سایر
6
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Olea europaea
Ficus carica
Vitis vinifera
Prunus cerasus
Punica granatum
سایر
12
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 94 عبارت است از 6.17. نمره کمینه 4.75 و نمره بیشینه 8.30 است.