جزییات موسسه

All India Coordinated Research Project on Rapeseed and Mustard
کد موسسه
IND073
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
29.1
طول جغرافیایی
75.45