جزییات موسسه

ICAR Research Complex for North-Eastern Hills Region
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.icarneh.ernet.in
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۵٫۳۴
طول جغرافیایی
۹۱٫۵۳