جزییات موسسه

Istituto di Genetica Vegetale, Consiglio Nazionale delle Ricerche
کد موسسه
ITA004
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.12
طول جغرافیایی
16.87
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
lentil
sorghum
chickpea
سایر
93
نامشخص
2,744
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
3,489
garden pea
1,716
barley
504
emmer wheat
252
lentil
204
سایر
938
نامشخص
35
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Pisum
Hordeum
Lens
Secale
سایر
786
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum turgidum
Pisum sativum
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Lens culinaris
سایر
933
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7,138 عبارت است از 4.95. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 6.95 است.