جزییات موسسه

Institute of Plant Breeding and Agricultural Research 'Nazzareno Strampelli'
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۲۳
طول جغرافیایی
۱۱٫۲۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
maize
barley
نامشخص
۲۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۵۱۶
maize
۸۲
Wheat spp.
۱۱
emmer wheat
۴
durum wheat
۳
سایر
۱۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Zea
Hordeum
X Triticosecale
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
Triticum turgidum
Triticum sp.
Triticum monococcum
سایر
۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 Oktober 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 630 عبارت است از 5.29. نمره کمینه 2.70 و نمره بیشینه 8.25 است.