جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Difesa e Certificazione, sede di Roma
کد موسسه
ITA070
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.93256
طول جغرافیایی
12.55414
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
olive
77
grape
60
apricot
29
japanese plum
29
peach
19
سایر
30
نامشخص
55
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Olea
Vitis
Cynara
Juglans
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Olea europaea
Vitis vinifera
Prunus armeniaca
Prunus persica
Prunus salicina
سایر
55
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
2 December 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 299 عبارت است از 4.85. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 6.05 است.