جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Difesa e Certificazione, sede di Roma
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۹۳۲۵۶
طول جغرافیایی
۱۲٫۵۵۴۱۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
olive
۷۷
grape
۶۰
apricot
۲۹
japanese plum
۲۹
peach
۱۹
سایر
۳۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Olea
Vitis
Juglans
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Olea europaea
Vitis vinifera
Prunus armeniaca
Prunus salicina
Prunus persica
سایر
۳۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 244 عبارت است از 5.08. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 6.05 است.