جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Acireale
کد موسسه
ITA226
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۷٫۵۲۲۰۴
طول جغرافیایی
۱۵٫۰۶۸۶۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sweet orange
۱۹۶
$1
۱۰۰
lemon
۸۹
Ponkan mandarine
۵۰
clementine
۳۳
سایر
۱۳۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Citrus
Poncirus
Fortunella
Microcitrus
Murraya
سایر
۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Citrus sinensis
Citrus limon
Citrus reticulata
Citrus clementina
Citrus paradisi
سایر
۱۳۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 606 عبارت است از 4.69. نمره کمینه 3.95 و نمره بیشینه 5.25 است.