جزییات موسسه

Facolta di Agraria, Università degli Studi di Catania
کد موسسه
ITA331
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۷٫۵۱۸۱
طول جغرافیایی
۱۵٫۰۶۸۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
broccoli
۹۷
cauliflower
۷۰
Broccoletto
۲۲
kohlrabi
۱۷
cabbage
۱۶
سایر
۱۵
نامشخص
۱۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica oleracea
Brassica rapa
Brassica fruticulosa
Brassica nigra
Brassica campestris
سایر
۱۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 256 عبارت است از 4.21. نمره کمینه 2.95 و نمره بیشینه 4.85 است.