جزییات موسسه

Facolta di Agraria, Università degli Studi di Catania
کد موسسه
ITA331
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
37.5181
طول جغرافیایی
15.0686
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
broccoli
97
cauliflower
70
Broccoletto
22
kohlrabi
17
cabbage
16
سایر
15
نامشخص
19
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica oleracea
Brassica rapa
Brassica fruticulosa
Brassica nigra
Brassica campestris
سایر
14
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 256 عبارت است از 3.97. نمره کمینه 2.75 و نمره بیشینه 4.45 است.