جزییات موسسه

CRA-Unitá di Ricerca per la Selezione dei Cereali e la Valorizzazione delle Varietá Vegetali
کد موسسه
ITA384
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۱۴
طول جغرافیایی
۹٫۲۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۶٬۲۴۵
durum wheat
۷
Wheat sp
۱
mosquitograss
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Dasypyrum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Triticum monococcum
Triticum urartu
Triticum durum
Triticum turgidum
سایر
۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 6,254 عبارت است از 5.14. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 8.70 است.