جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, sede di Roma
کد موسسه
ITA385
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.57
طول جغرافیایی
12.26
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
emmer wheat
296
spelt
214
نامشخص
10
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum turgidum
Triticum aestivum
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 520 عبارت است از 5.96. نمره کمینه 3.85 و نمره بیشینه 7.15 است.