جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Foreste e Legno, sede di Trento
کد موسسه
ITA389
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.02
طول جغرافیایی
11.08
محصولات دارای بیشترین نماینده
sunflower
نامشخص
256
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
horseradish
5
Beebalm
3
Iris
3
Thyme
3
Coneflower
2
سایر
71
نامشخص
170
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Salvia
Echinacea
Achillea
Artemisia
Allium
سایر
184
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Salvia officinalis
Armoracia rusticana
Echinacea angustifolia
Achillea collina
Iris pallida
سایر
207
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
60
45
30
15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 158 عبارت است از 4.49. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 6.55 است.