جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Foreste e Legno, sede di Trento
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۰۲
طول جغرافیایی
۱۱٫۰۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
horseradish
۵
Beebalm
۳
Iris
۳
Thyme
۳
Coneflower
۲
سایر
۷۰
نامشخص
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Armoracia
Achillea
Artemisia
Salvia
Iris
سایر
۶۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Armoracia rusticana
Thymus vulgaris
Achillea erba-rotta
Iris pallida
Lavandula angustifolia
سایر
۷۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 октября 2020
11 февраля 2020
26 сентября 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 87 عبارت است از 4.50. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 6.55 است.