جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, sede di Monsampolo del Tronto
کد موسسه
ITA392
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
42.53
طول جغرافیایی
13.47
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
lettuce
tomato
eggplant
chickpea
سایر
28
نامشخص
732
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
beans
168
lettuce
110
tomato
91
eggplant
58
chickpea
51
سایر
79
نامشخص
681
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lactuca
Phaseolus
Brassica
Capsicum
Solanum
سایر
355
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Brassica oleracea
Capsicum annuum
Cucumis melo
Lactuca sativa
سایر
504
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
600
450
300
150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,238 عبارت است از 5.81. نمره کمینه 4.50 و نمره بیشینه 7.30 است.