جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, sede di Sanremo
کد موسسه
ITA397
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
43.48
طول جغرافیایی
7.45
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
rosemary
434
sage
136
Passion flower
48
Helichrysum
43
Viburnum
13
نامشخص
2
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Rosmarinus
Salvia
Passiflora
Helichrysum
Viburnum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Rosmarinus officinalis
Salvia officinalis
Salvia microphylla
Salvia greggii
Salvia x jamensis
سایر
192
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 676 عبارت است از 6.30. نمره کمینه 3.35 و نمره بیشینه 7.30 است.