جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, sede di Sanremo
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۳٫۴۸
طول جغرافیایی
۷٫۴۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
rosemary
۴۳۴
sage
۱۳۶
Passion flower
۴۸
Helichrysum
۴۳
Viburnum
۱۳
نامشخص
۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Rosmarinus
Salvia
Passiflora
Helichrysum
Viburnum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Rosmarinus officinalis
Salvia officinalis
Salvia greggii
Salvia microphylla
Passiflora sp.
سایر
۱۹۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 676 عبارت است از 6.30. نمره کمینه 3.35 و نمره بیشینه 7.30 است.