جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, Sede di Pescia
کد موسسه
ITA398
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
43.52
طول جغرافیایی
10.41
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Sinense
13
statice
9
Altaica
3
نامشخص
202
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Limonium
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Limonium gmelini
Limonium virgatum
Limonium latifolium
Limonium sinensis x aureum
Limonium latifolium x ?
سایر
142
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
80
60
40
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 227 عبارت است از 3.92. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 6.00 است.