جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Difesa e Certificazione, sede di Bagheria
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۸٫۰۴
طول جغرافیایی
۱۳٫۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Giant Hybrid Crown
۱۱
Evergreen rose
۲
dog rose
۲
Japanese rose
۱
Mediterranean rose
۱
سایر
۳
نامشخص
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Euphorbia
Rosa
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Euphorbia x lomi
Rosa canina
Rosa sempervirens
Rosa corymbifera
Rosa micrantha
سایر
۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 21 عبارت است از 6.39. نمره کمینه 5.75 و نمره بیشینه 7.80 است.