جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente - Laboratorio di gelsi bachicoltura di Padova
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۲۴
طول جغرافیایی
۱۱٫۵۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
white mulberry
۴۲
Mulberry botanic species
۲۱
Hybrid
۱
Red mulberry
۱
black mulberry
۱
سایر
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Morus
Morus alba x Morus rubra
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Morus alba
Morus latifolia
Morus bombycis
Morus nigra
Morus alba (lhou)
سایر
۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 67 عبارت است از 4.62. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 6.00 است.