جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - Laboratorio tabacco di Caserta
کد موسسه
ITA403
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.744498
طول جغرافیایی
14.51538
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tobacco
1,371
Tobacco sp
209
cultivated tobacco
50
Sweet tobacco
3
Fiddle
2
سایر
10
نامشخص
64
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Nicotiana
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Nicotiana tabacum
Nicotiana rustica
Nicotiana megalosiphon
Nicotiana forgetiana
Nicotiana bigelovii
سایر
124
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1000
750
500
250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,709 عبارت است از 4.62. نمره کمینه 3.40 و نمره بیشینه 6.05 است.