جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - Laboratorio tabacco di Caserta
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۷۴۴۴۹۸
طول جغرافیایی
۱۴٫۵۱۵۳۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tobacco
۱٬۳۷۱
Tobacco sp
۲۰۹
cultivated tobacco
۵۰
Sweet tobacco
۳
Fiddle
۲
سایر
۱۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Nicotiana
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Nicotiana tabacum
Nicotiana rustica
Nicotiana bigelovii
Nicotiana velutina
Nicotiana affinis
سایر
۷۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,645 عبارت است از 4.64. نمره کمینه 3.85 و نمره بیشینه 6.05 است.