جزییات موسسه

Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale e Ambientale, Università degli Studi di Bari
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۱۱۰۷۱۴
طول جغرافیایی
۱۶٫۸۸۳۲۶۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grapevine
۴۶۹
olive
۷۰
peach
۱۳
sweet cherry
۹
nectarine
۶
سایر
۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Olea
Prunus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Olea europaea
Vitis sp.
Prunus persica
Prunus avium
سایر
۱۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 574 عبارت است از 4.56. نمره کمینه 3.40 و نمره بیشینه 6.50 است.