جزییات موسسه

Agricultural Research Service
کد موسسه
کشور
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Medicago
Aegilops
Lycopersicon
سایر
۲٬۲۱۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum dicoccoides
Hordeum vulgare
Triticum durum
Hordeum spontaneum
Triticum turgidum
سایر
۳٬۰۷۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۵ مارس ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,829 عبارت است از 4.89. نمره کمینه 2.35 و نمره بیشینه 5.95 است.