جزییات موسسه

Genetic Resources Unit, ICRAF

The ICRAF genebank in Nairobi, Kenya, conserves the diversity of a wide range of agroforestry tree species, most of which are a source of food or forage. Accessions are stored as seed and in field genebanks in the regions where ICRAF works.

The seed genebank currently holds over 6000 accessions of 190 species. Of these, information on 6456 is available through Genesys. Seed is maintained in an active collection at 5°C, and for long-term conservation ICRAF works with the Millennium Seed Bank in the United Kingdom and the Kunming Institute of Botany genebank in China.

Conservation of tree species poses special difficulties, including the large number of genera -- each with specific requirements -- long generation times and seeds that often cannot be dried for conventional storage. As a result, ICRAF has to maintain decentralised field genebanks. These field genebanks both conserve diversity and offer a source of sexual and clonal reproductive material. The field genebanks are also research sites for evaluation and characterisation. Overall, 12,000 accessions of 67 diverse tree and shrub species are maintained in field genebanks spread across 42 sites in 16 countries of which, 6769 Field Genebank accessions  are available through Genesys.

The seed and field genebanks supply germplasm for ICRAF's research to domesticate some species, and to others wanting access to agroforestry plant genetic resources.

About 19% of the seed accessions are safety duplicated at the Svalbard Global Seed Vault. About 8% of the accessions are maintained in long-term storage at Kunming Institute of Botany (KIB) in China.

A database -- the Agroforestry Species Switchboard -- gives access to "information sources to support tree research and development activities".

کد موسسه
KEN056
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-1.2368
طول جغرافیایی
36.81906
محصولات دارای بیشترین نماینده
cowage
نامشخص
13,224
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Spiny monkey ball,Natal orange
1,625
Marula
1,382
Wild Loquat
1,253
African Mesquite
933
Apple-ring acacia
822
سایر
6,579
نامشخص
631
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Strychnos
Sclerocarya
Uapaca
Acacia
Leucaena
سایر
6,753
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Strychnos cocculoides
Sclerocarya birrea
Uapaca kirkiana
Prosopis africana
Faidherbia albida
سایر
7,210
زیرمجموعه‌های اخیر
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
21 January 2020
20 May 2019
29 April 2019
29 January 2019
17 January 2019
29 June 2018
19 February 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 13,225 عبارت است از 6.33. نمره کمینه 3.10 و نمره بیشینه 7.80 است.