جزییات موسسه

Latvia State Institute of Fruit-Growing
کد موسسه
LVA015
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
56.39
طول جغرافیایی
23.12
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
365
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
101
pear
89
sweet cherry
59
plum
36
apricot
35
سایر
145
نامشخص
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
Ribes
Syringa
سایر
51
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus armeniaca
Syringa vulgaris
سایر
155
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 466 عبارت است از 4.98. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 5.45 است.