جزییات موسسه

Latvia State Institute of Fruit-Growing
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۶٫۳۹
طول جغرافیایی
۲۳٫۱۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۳۶۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱۲۸
pear
۹۰
sweet cherry
۵۹
plum
۳۶
apricot
۳۵
سایر
۱۴۵
نامشخص
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
Ribes
Syringa
سایر
۵۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus armeniaca
Syringa vulgaris
سایر
۱۵۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 494 عبارت است از 4.96. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 5.45 است.