جزییات موسسه

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
کد موسسه
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۸٫۹۱۹۰۶۳
طول جغرافیایی
‎−۹۸٫۴۱۰۹۹۱