جزییات موسسه

SNICS, Depositario Nacional de Referencia de Semillas (DNRS)
کد موسسه
کشور
پیوند اینترنتی
snics.sagarpa.gob.mx/
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۹٫۵۳۳۰۵۵
طول جغرافیایی
‎−۹۹٫۱۹۵