جزییات موسسه

Experimental Garden, Radboud University Nijmegen
کد موسسه
NLD162
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
51.822587
طول جغرافیایی
5.87317
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Datura
Nicotiana
Physalis
Lycium
سایر
499
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum sp.
Solanum dulcamara
Solanum scabrum
Datura stramonium
Solanum villosum
سایر
2,329
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1200
900
600
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,041 عبارت است از 3.83. نمره کمینه 1.35 و نمره بیشینه 7.50 است.