جزییات موسسه

Institute of Medicinal Plants
کد موسسه
POL017
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.25
طول جغرافیایی
16.53
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common st. johnswort
79
spring pheasant's eye
45
asarabacca
44
bear-grape
41
sweetscented bedstraw
31
سایر
60
نامشخص
231
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Convallaria
Colchicum
Asarum
Asperula
Adonis
سایر
182
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Convallaria majalis
Colchicum autumnale
Asarum europaeum
Asperula odorata
Adonis vernalis
سایر
182
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
26 September 2017
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 320 عبارت است از 7.26. نمره کمینه 6.50 و نمره بیشینه 8.00 است.